Telèfon de la neteja: 900 720 135

Servei de deixalleries 

L’any 1994, l’Ajuntament de Terrassa va posar en marxa la Deixalleria Municipal de Can Barba. Posteriorment es van obrir la deixalleria de Can Casanovas i es a va posar en funcionament la deixalleria mòbil.
Les deixalleries són unes instal·lacions enfocades a poder gestionar correctament els residus que no es poden dipositar en els contenidors, ja sigui pel seu gran volum, perillositat del residu o per alguna característica particular.
El funcionament de la deixalleria està regulat pel Reglament d’ús del servei municipal de deixalleria de Terrassa . En aquest reglament s’estableix el marc de funcionament de les deixalleries a Terrassa, drets i deures dels usuaris, residus admesos i límits de quantitats.
El servei de deixalleria, es un servei orientat als habitants i als comerços de Terrassa amb les limitacions que indica el Reglament (en el cas dels comerços no s’admeten els residus generats per la pròpia activitat). La gestió dels residus industrials està fora de l’àmbit de les deixalleries i disposen d’altres circuits per gestionar els residus que generen de forma adequada.
El servei de deixalleria resta obert tots els dies de l’any (excepte el 25 de desembre i l’1 de gener), veure horaris en el apartat corresponent, a excepció de la deixalleria mòbil que el mes d’agost no dóna servei.

La gestió dels residus i el seu aprofitament

L’objectiu principal de les deixalleries és poder gestionar de forma correcte els residus generats pels ciutadans qRelació de documents admesosue no es poden dipositar en els contenidors, facilitant la seva valorització i reciclatge. Amb aquesta premissa es facilita que els usuaris puguin dipositar els residus en diferents contenidors segons la seva tipologia.

Sempre hi ha una part dels residus que no es poden valoritzar o reciclar i que el seu destí final és l’abocador o la valoració energètica (incineració). Aquest fet es dóna degut a que no hi ha recuperadors per aquests tipus de materials (fibra de vidre, tèxtils, escumes, etc.) o per que els residus són compostos de diferents materials, el que impossibilita el seu reciclatge.

En aquest aspecte actuem de una forma activa en buscar contínuament gestors o recuperadors nous que puguin reciclar aquests materials, i ja des de fa un temps recuperem materials de PVC, elements de jardineria de polietilè (cadires, taules, tubs, etc.). Una altre acció important és el desballestament d’alguns residus on separem materials reciclables com fusta, metalls, vidre, llums, etc, que d’altra forma solament podrien anar a l’abocador al ser residus compostos com són les portes i finestres, CD’s, cintes de vídeo, matalassos, lluminàries, etc.

Per realitzar aquestes tasques de desballestament, el departament de Justícia de la Generalitat ens proporciona personal que ha de fer tasques socials i així ens ajuden a evitar que molts residus vagin a l’abocador.

Ús de les deixalleries

Les deixalleries poden ser utilitzades per tots els ciutadans de Terrassa amb les limitacions que es marquen en el “Reglament d’ús del servei municipal de deixalleria de Terrassa”. També hi ha una limitació que s’estableix en l’article 21 de l’Ordenança Fiscal, corresponent per cada residu quina és la quantitat màxima  que es pot dipositar i quina tarifa va associada quan es sobrepassa la quantitat estipulada.

Per fer ús de les deixalleries és necessari disposar en el moment d’un document acreditatiu (DNI, Permís de conduir o passaport) vigent i facilitar altres dades que els hi demanin. Totes les dades estan sota la llei de protecció de dades.

Distribució de compost a les deixalleries municipals de Terrassa

Des de el mes d’octubre a les deixalleries de Terrassa, es facilita als usuaris compost provinent de la
planta de compostatge de Can Barba, on el servei de recollida d’Eco-Equip porta els residus de la fracció orgànica que es recullen en el contenidor beig.

Per recollir el compost cal portar un recipient (bossa, sac, caixa, etc.) i es facilitarà un màxim de 50 litres.

Es recomana trucar abans d’anar a recollir el compost a la deixalleria corresponent (Terrassa Neta o Can Casanovas) per assegurar-se de que hi ha compost disponible.

Us podeu decarregar aquest document on es donen breus consells per la correcta utilització del compost.

Beneficis fiscals sobre la Taxa de residus

Als usuaris de Terrassa cada vegada (diàriament solament es considera 1 aportació) que fa ús del servei de deixalleries es facilita un justificat d’aportació. Totes les aportacions que els usuaris van realitzant durant tot l’any s’acumulen per fer descomptes en la taxa de residus que s’aplicarà a l’any següent. L’acumulació de aportacions pel descompte de la taxa la poden realitzar qualsevol de les persones empadronades en l’habitatge corresponent. Aquest punt es regula a l’Ordenança Fiscal a l’article 5e punt 2.3 Bonificació per aportacions a la deixalleria municipal.

De 4 a 6 aportacions      10%

De 7 a 12 aportacions    15%

Més de 12 aportacions   20%