Telèfon de la neteja: 900 720 135

Eco-Equip, SAM té implantat un Pla d’Igualtat des de l’any 2008.

Un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació actual de l’empresa, enfocades a aconseguir  la igualtat d’oportunitats  entre homes i dones i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Per realitzar aquest diagnòstic es tenen en compte aspectes com: política de responsabilitat social, procediments de selecció, promoció interna i formació, política salarial, prevenció de l’assajament sexual, conciliació de la vida familiar i laboral, …

Després de l’anàlisi de les dades recopilades, es fixen:

  • objectius concrets d’igualtat
  • estratègies per la seva consecució
  • sistemes d’avaluació i seguiment