Telèfon de la neteja: 900 720 135

Per consultar totes les nostres licitacions i conèixer el seu estat, cal consultar el portal de contratació Pública de la Generalitat de Catalunya accedint al següent enllaç.

Portal de Licitació Pública de Ecoequip SAM

El dia 31 d’octubre de 2007 es va publicar al BOE la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, referida en les presents Instruccions com a LCSP). El principal objectiu consisteix en regular la contractació del sector públic, amb la finalitat de garantir el compliment dels principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat, transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tractament entre els candidats.

ECO-EQUIP SA és una societat mercantil de titularitat pública, que te per objecte la recollida, el transport i l’eliminació de residus domèstics i industrials, la neteja viària i la realització de qualsevol altra activitat relacionada amb la prestació de serveis de neteja, d’ornat i de sanejament, per a domicilis, establiments mercantils i entitats públiques.

A partir de l’entrada en vigor la de LCSP i de conformitat amb l’article 3 de la mateixa, aquesta societat forma part del sector públic, essent considerada un poder adjudicador, però no administració pública. Aquesta condició subjectiva, poder adjudicador no administració pública, determina el règim d’aplicació de la LCSP a la societat.

El règim contractual de ECO-EQUIP SA com a poder adjudicador no administració pública està caracteritzat per:

a) Els contractes que celebra son contractes de dret privat i es regiran, tenint en consideració la normativa comunitària i la LCSP, per les presents IIC en el que es refereix a la preparació i adjudicació dels contractes, aplicant-se supletòriament les restants normes de dret privat. No obstant, en quant als efectes i extinció dels contractes regulats a les presents IIC, aquestes es regiran exclusivament pel dret privat.

b) Pel que fa al règim d’adjudicació dels contractes cal diferenciar entre els contractes harmonitzats i els no harmonitzats. Són contractes subjectes a regulació harmonitzada els adjudicats per l’entitat, descrits a l’article 13 de la LCSP, quines quanties superin els següents imports:

– Els contractes d’obres de quantia igual o superior a 4.845.000 €

– Els contractes de subministrament i serveis de quantia igual o superior a 193.000 €

Els contractes per sota d’aquests imports, estaran subjectes a regulació no harmonitzada. També s’han de considerar contractes no harmonitzats els altres tipus contractuals no esmentats en l’article 13 de la LCSP.

Per tant, les presents instruccions tenen per objecte regular els procediments de contractació dels contractes d’obres, subministraments i serveis per sota dels imports abans esmentats, amb la finalitat de garantir que l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i que el contracte s’adjudica al candidat que presenti l’oferta més avantatjosa.

Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquests principis i, en particular, el de publicitat , es dona especial importància al Perfil de Contractant , en el qual s’inserirà informació relativa a les licitacions dels contractes que es regulen en aquestes Instruccions, d’imports superiors a 50.000 €, entenent-se complertes, amb aquesta difusió pública, les exigències derivades del principi de publicitat, de conformitat amb el que assenyala la lletra c) de l’art. 175 de la LSCP. En conseqüència, el principi de publicitat establert a la LSCP o serà exigible pels contractes d’import inferior a l’assenyalat, podent-se adjudicar directament.

Instruccions de contractació