Telèfon de la neteja: 900 720 135

Residus industrials

Es consideren residus industrials, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, aquells materials sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se’n i que no poden ser considerats residus municipals. Només els productors de residus que es consideren indústries poden generar aquesta tipologia de residus.

Basant-se com sempre en la seva vocació de servei, l’empresa ha mantingut i ha potenciat aquesta activitat fonamental per tancar el cicle productiu. Una de les funcions bàsiques d’aquesta activitat, ha sigut donar servei a petites empreses que  per la seva tipologia, mida o situació (algunes empreses són al centre urbà amb dificultat d’accés per grans vehicles) no han tingut una resposta del mercat a les seves necessitats.

Eco-Euip no  solament s’ha concentrat en la recollida en “massa”  de residus, si no que sempre ha potenciat la recollida selectiva facilitant que els productors puguin gestionar els seus residus amb el cost econòmic més ajustat. L’evolució dels abocadors actuals cap a la saturació i tancament, al que se li afegeix un increment de les Taxes fa que aquesta opció sigui cada cop més necessària.