Telèfon de la neteja: 900 720 135

Segons la Llei de Residus 1/2009 , “es considera com a residu municipal: residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats.

S’inclouen també en aquesta categoria els residus que es generen a les llars d’aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors, mobles i estris així com els residus i runes procedents de obres menors de construcció i reparació domiciliaria”

La recollida de residus inclou totes les activitats relacionades com son el buidatge de contenidors, recollida de residus voluminosos, la neteja dels contenidors, la col·locació, retirada i canvi de contenidors, la reparació, i la recollida de residus comercials i institucions amb el sistema “porta a porta”. Durant l’any 2010 s’està realitzant una prova pilot de recollida “porta a porta” de poda i restes vegetals a la urbanització de Can Parellada.

Sistemes de recollida:

– Buidatge contenidors. Es el sistema que s’utilitza en tot el terme municipal excepte al centre de vianants i consisteix en el buidatge per cada fracció de residus dels contenidors que hi ha distribuïts per la ciutat. Dins d’aquest sistema hi ha la variant amb contenidors soterrats.

– Treure i posar.  Aquest sistema s’utilitza exclusivament en el centre de vianants i consisteix en posar els contenidor en un horari determinat i després es treuen.

– Porta a porta. Sistema en prova pilot.

– Recollida comercial i institucions. És la recollida que es realitza a la xarxa comercial de Terrassa, centres d’ensenyament, instal·lacions de l’Ajuntament i altres seus públiques.

– Voluminosos i estris vells. Es refereix a la recollida de residus produïts pels usuaris i que pel seu volum o característiques no es poden introduir als contenidors del carrer.

– Deixalleria. Permet als usuaris gestionar de forma adequada els residus que per les seves característiques, no es poden recollir amb els sistemes anteriors esmentats.

El sistema principal de recollida de residus és el buidatge de contenidors amb càrrega posterior. El sistema consisteix en situar el contenidor a la part de darrere del vehicle on amb un sistema de braços s’agafa el contenidor i s’aixeca, buidant-se a la caixa del vehicle on es compacta. De forma minoritària també hi ha el sistema de recollida amb iglú per la fracció vidre. Aquest sistema s’utilitza solament en alguns punts de gran aportació al centre de la ciutat, i a les urbanitzacions de l’extraradi on la densitat de població és molt baixa.

La recollida de residus es realitza amb contenidors de diferents fraccions (resta, cartró, envasos, vidre i orgànica). Cada residu es recull de forma independent amb freqüències de recollida establertes i es transporten, la major part, a la planta de transferència de Terrassa Neta (resta, envasos, vidre i voluminosos) o al gestor autoritzat (orgànica) a la planta de compostatge de Can Barba.