Telèfon de la neteja: 900 720 135

Els residus i les seves fraccions

Quan parlem de les fraccions de residus, ens referim a la classificació dels mateixos de forma  que es poden valoritzar segons la seva tipologia. A Catalunya s’han definit 5 categories de fraccions: resta, paper-cartró, envasos, orgànica i vidre. No queden dins d’aquest grup els residus “voluminosos” i els que per les seves característiques s’han de gestionar a través de les Deixalleries.

Cadascuna d’aquestes fraccions dels residus es gestiona de forma independent amb els seus propis circuits i processos. En els apartats d’aquest punt, s’expliquen quin és el cicle de cada fracció, com es gestionen i quins gestors processen els diferents residus que generem a Terrassa.

La Generalitat de Catalunya a través del PROGREMIC defineix quins són els objectius de reciclatge per cada fracció partint d’una composició típica dels residus que generem i que ens servirà per conèixer quin és el grau de reciclatge.

Amb aquest percentatge podrem saber quin és el grau de recuperació de residus per cada fracció. En el gràfic inferior podem veure quin és el percentatge de recuperació de residus, i si ho comparem amb el gràfic del PROGREMIC podrem comprovar que encara tenim un alt grau de millora, doncs a prou feines recuperem per via del reciclatge el 40 % dels residus recuperables i que van a l’abocador.

També és important que la separació de les fraccions es realitzin correctament, doncs el no fer-ho comporta perjudicis econòmics importants a la nostra ciutat. Aquests perjudicis es tradueixen en un cost  superior de la gestió del residu en el cas de la fracció orgànica, i en el cas dels envasos es produeixen unes penalitzacions en els pagaments que es cobren per la seva gestió. Per això és tant important seleccionar en origen, com fer-ho bé.