Telèfon de la neteja: 900 720 135

Can Barba

Dins de les instal·lacions de Can Barba hi ha diferents activitats relacionades amb la gestió de residus.

Planta de transferència de residus de recollida municipal:

A la planta arriben els residus d´origen municipal recollits del carrer, rebuig, envasos, vidre ampolla, i recollida de mobles vells o abandonats, per ser transferits a planta final on rebran el tractament adient.

La planta de transferència de Can Barba rep i transfereix els residus d´envasos d´altres municipis de la comarca del Vallés Occidental.

Residus de recollida industrial:

Els residus d´origen industrial assimilables a municipals, són acceptats a la planta per ser transferits a destí final.

La planta està autoritzada per l´Agència de Residus de Catalunya per rebre altres residus com fusta i poda, ementent la documentació legal establerta per l´Agència de Residus de Catalunya.

Residus especials o perillosos:

Són residus que per les seves característiques es consideren residus perillosos, tals com dissolvents, pintures, filtres d´oli.

(veure CRT Residus Especials)

Aquests residus són acceptats en el CRT Vallés, emetent tota la documentació legal establerta per l´Agència de Residus de Catalunya.

Deixalleria de Can Barba:

Servei de deixalleria que ofereix l´ajuntament de Terrassa per als seus ciutadans, on aquests poden portar els residus generats a les seves llars.

Aprofitament de l´aigua, Sistema de Depuració propi

Cal destacar que les instal·lacions de la planta de transferència, disposa d´un sistema de tractament de les aigües brutes generades per l´activitat.

Aquestes aigües són depurades i posteriorment tractades per ser reutilitzades internament per la neteja de les pròpies instal·lacions i de la part posterior camions que fan la recollida dels residus.

A l´aigua tractada se li aplica un desinfectant per assegurar la seva qualitat en el segon ús.

Periòdicament es realitzen controls analítics de les aigües (brutes i re-generades), per assegurar la idoneïtat de la seva re-utilització.